ANASAYFA

FORUM

UNUTULMAYANLAR

ZİYARETCİLER

AİLE

SERBEST KÜRSÜ

MEZHEP

İSLAMİ KONULAR

KLİP / MUZİK

RESİMLER


   
  FECR - Kur`an iklimine özlem..
  1 - TASAVVUF*
 

1 - TASAVVUF*

MÜRİT- Her şeyden önce şunu öğrenelim. Sen tasav­vufu kabul edi­yor musun, etmi­yor musun?

BAYINDIR- Sizce tasavvuf nedir?

MÜRİT- Bizim tasavvuf anlayı­şımızı sana oku­yayım. İmam Rabbanî Haz­retleri Mektûbât’ında şöyle buyurur:

“Şunu bil ki, şeriatın üç bölümü var­dır; ilim, amel ve ihlas. Bu üç bö­lümün hepsi gerçekleş­medikçe şe­riat gerçekleş­mez. Şe­riat gerçek­leşti mi, Allah Teâlâ’nın rı­zası ka­za­nıl­mış olur. Bu rıza, dünya ve ahiret mutlulukları­nın tama­mından üs­tün­dür. Allah’ın bir rı­zası her şey­den büyüktür. (Tevbe 9/72) Şe­riat, dünya ve ahiretin tüm mutlu­lukla­rını garantile­miştir. Şeriatın öte­sinde ihti­yaç karşılayacak bir istek kal­maz.

Tarikat ve hakikat ki, sufiler bun­larla öne çıkmışlardır, üçüncü bö­lümü oluşturan ihlası ol­gun­laş­tırma hususunda şe­riatın emrinde­dir­ler. Bu iki şeyden her birinin gayesi şeri­atı mükem­mel­leştir­mektir. Şeriatın ötesinde bir şey yok­tur[1].”

BAYINDIR- Ama sizin yaptıklarınız buna uymuyor.

MÜRİT- Bizim ona aykırı bir şeyimiz yok­tur.

BAYINDIR - Biz, aslında sizin, sadece Kur'an'a açıkça aykırı şeylerinize karşı çıkıyoruz. Bun­lar Hanefî, Şafiî, Mâlikî, Eş­‘ârî, Maturîdî gibi bir mezhebe aykırı ol­sa, gö­zümüzde büyütmeyiz. Mütevâtir olma­yan hadislere[2] aykırı bul­sak üzerinde  bu kadar durmayız. Siz Kur­‘an’ın açık ifadelerine aykırı şeyler yapıyorsu­nuz. Buna ses çıkarmazsak Allah’a hesap ve­remeyiz.


* - Bu bölümdeki görüşler Mahmut USTAOSMANOĞLU (Mahmut Efendi) ve ekibi ile yaptığımız görüşmede dile getirilmiştir.

1-İmam Rabbânî, Mektûbât, (Arapça) 36. Mektup, c. I, s.50.

2- Mütevâtir hadis, yalan söylemek için bir araya gel­meleri düşünüle­meyecek topluluklar zinciri ile bize ulaşan hadistir. O hadisin Peygamberimize ait olduğunda kuşku olmaz. 

 
Tasavvuf islamin neresinde?

 
  Bugün 29 ziyaretçi bizimle..  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=